რას ვაკეთებთ

არქიტექტურა

ინტერიერის დიზაინი

ქალაქგეგმარება

ტოპოგრაფია

ჩვენი პროცესები

 • შეხვედრა და შეთანხმება
 • პროექტი
 • მუშა პროექტი
 • მშენებლობის ზედამხედველობა
 • საპროექტო დავალების ჩამოყალიბება
 • დამკვეთთან ერთად საპროექტო ამოცანების დასახვა
 • დამკვეთის სურვილებიდან გამომდინარე ტექნიკური დავალების ჩამოყალიბება
 • სამშენებლო ბიუჯეტის ჩარჩოების შეთანხმება
 • პროექტირებაში საჭირო მონაწილეების დადგენა
 • საპროექტო ადგილის დათვალიერება, შესწავლა
 • სამშენებლო ნაკვეთთან დაკავშირებული განსაკუთრებული მოთხოვნების მოძიება (სამშენებლო ზონების, ისტორიული კვლევის და ა.შ.)
 • ესკიზური პროექტი
 • საფუძვლების ანალიზი
 • მიზნების დასახვა, შეჯერება
 • პროექტის კონცეფციის შემუშავება
 • ალტერნატივების გადამოწმება ესკიზების, ჩანახატების საშუალებით
 • ქალაქგეგმარებითი, მოცულობითი, ფუნქციონალური, ტექნიკური, ეკოლოგიური, სამშენებლო საკითხების განხილვა და გარკვევა
 • წინასწარი შეხვედრები მერიის სამსახურებთან შეთანხმების საკითხებზე
 • ესკიზზე დაფუძნებული საორიენტაციო ხარჯების დადგენა
 • წარმოდგენილი იქნება ინტერიერის და ექსტერიერის ესკიზური 3D რენდერები/მაკეტი
 • არქიტექტურის სამსახურთან პროექტის შეთანხმების საკითხების წინასწარი განხილვა
 • ესკიზის დამუშავება პირველ ეტაპში ჩამოთვილი საკითხების გათვალისწინებით
 • სრული პროექტის ნახაზების დამუშავება 1:100 და 1:50 მასშტაბში
 • სავარაუდო სამშენებლო ხარჯების დაანგარიშება, გადამოწმება და საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვის მომზადება
 • მერიასთან და სხვა სამსახურებთან პროექტის შეთანხმების საკითხების განხილვა
 • პროექტის შეთანხმება
 • შესათანხმებელი პროექტის მომზადება
 • აუცილებელი მოლაპარაკებები სახელისუფლებო სამსახურებთან (მერია, სამინისტროები…)
 • შესათანხმებელი პროექტის არქიტექტურის სამსახურის მოთხოვნებზე მორგება
 • სრული არქიტექტურული მუშა პროექტის საბოლოო ნახაზების მომზადება, ყველა საჭირო დეტალების, კვანძების გათვალისწინებით 1:50; 1:1 მასშტაბით
 • ყველა მომიჯნავე საპროექტოების (ელექტროობა, გათბობა, გაგრილება, წყალ-კანალიზაცია…) ნახაზებთან თანხვედრით
 • სატენდერო პროექტი
 • ყველა, პროექტირებაში მონაწილე მხარის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე სამშენებლო მოცულობების დაჯამება და სამშენებლო სამუშაოების ტენდერისთვის მომზადება
 • სამშენებლო სამუშაოების აღწერა და ჩამონათვალის მომზადება
 • სატენდერო მასალის დამუშავება
 • სატენდერო მასალის სამუშაოების ტიპების მიხედვით გადანაწილება/მომზადება
 • სატენდერო წინადადებების მიღება, გადამოწმება, შედარება, ფასთა კოტირება
 • საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის მომზადება
 • მონაწილეობის მიღება დაკვეთის გაცემაში
 • მშენებლობის ზედამხედველობა, შეთანხმებულ პროექტთან თანხვედრის შემოწმება , კონსტრუქტორთან ერთად შენობის კონსტრუქციების შემოწმება
 • მომიჯნავე ინჟინრების ზედამხედველთა ჯგუფის კოორდინირება
 • მზა ელემენტების შემოწმება
 • სამშენებლო გრაფიკის შედგენა და შემოწმება
 • სამშენებლო დღიურის წარმოება
 • მშენებელთან ერთად, შესრულებული სამუშაოების აზომვა/აღრიცხვა
 • სამშენებლო სამუშაოების ჩაბარება და ხარვეზების დადგენა მომიჯნავე ინჟინრების ზედამხედველთა ჯგუფთან ერთად
 • ანგარიშფაქტურების შემოწმება
 • დამკვეთისთვის დასრულებული ობიექტის გადაბარება, პროტოკოლების და დოკუმენტაციის გადაცემა
 • ჩაბარების ვადების ჩამოწერა
 • დადგენილი ხარვეზების გასწორების ზედამხედველობა
 • სამშენებლო ხარჯების გადამოწმება და შედარება მშენებლის კონტრაქტით წარდგენილ თანხებთან და საპროექტოს მიერ წარდგენილ ხარჯთაღრიცხვასთან